http://www.knpresov.sk http://www.modratorysa.sk http://www.knbj.sk http://www.knl.sk http://www.knzm.sk http://www.trencianskanadacia.sk http://www.fondnr.sk http://www.revia.sk http://www.knb.sk
 ČLENOVIA ASOCIÁCIE

Komunitná nadácia Bardejov

http://www.knbj.sk

Komunitná nadácia Bratislava

http://www.knb.sk

Komunitná nadácia Liptov

http://www.knl.sk

Komunitná nadácia Modrá Torysa, Lipany

http://www.modratorysa.sk

Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica a Zvolen

http://www.knzm.sk

Nitrianska komunitná nadácia

http://www.nkn.sk

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

http://www.revia.sk

Trenčianska nadácia

http://www.trencianskanadacia.sk

AKO SA STAŤ PARTNEROM AKNS?


Ponuka pre partnerov

Asociácia komunitných nadácií Slovenska pomáha darcom nájsť efektívne spôsoby podpory komunity v takých oblastiach, ktoré sám darca považuje za dôležité.
AKNS rešpektuje to, že každý dar je taký jedinečný ako jeho darca- odráža jeho hodnoty, zázemie, zmýšľanie, životné postoje. Preto je portfólio možností partnerstva s AKNS široké a flexibilné.
Prirodzenou súčasťou každého z ponúkaných spôsobov spolupráce sú aj možnosti profesionálnej prezentácie darcu.

Samostatný grantový program
Komunitné nadácie môžu s podporou darcu otvoriť a realizovať samostatný grantový program.

Darca si sám môže zvoliť prioritu programu- zameranie na podporu:
•    aktivít na ochranu a tvorbu životného prostredia,
•    programov zdravého životného štýlu, protidrogovej prevencie, zdravotnej osvety
•    voľnočasových aktivít rôznych vekových skupín,
•    kultúry a umenia, amatérskeho športu, vzdelávania
•    sociálnych projektov a aktivít zameraných na znevýhodnené skupiny, ako sú napr. zdravotne postihnutí, národnostné menšiny, sociálne znevýhodnení ľudia,
•    občianskej aktivizácie a zapájania sa do vecí verejných.
Darca súčasne môže určiť aj ďalšie podmienky grantového programu, ako je napr. cieľová skupina- okruh prijímateľov grantov alebo časový harmonogram grantovania a pod.
AKNS poskytuje všetky služby spojené s administráciou a realizáciou grantového programu- od plánovania s darcom až po celkové vyhodnotenie. AKNS dohliada na realizáciu programu vo všetkých členských komunitných nadáciách, komunikuje s darcom a zabezpečuje prezentáciu darcu na verejnosti.

Kluby darcov
Kluby darcov je celoročný projekt komunitných nadácií združených v AKNS. Cieľom programu
je podpora a rozvoj individuálneho darcovstva na miestnej úrovni, získavanie darcov z rôznych sociálnych a ekonomických skupín s cieľom poukázať na to, že darovať podľa svojich môže každý, že darcovstvo a pomoc iným je normálnou súčasťou nášho života.
Kluby darcov združujú ľudí, ktorí ich prostredníctvom pravidelne podporujú zmysluplné aktivity v jednotlivých regiónoch. Členské do Klubov predstavuje každoročný finančný dar vo výške podľa rozhodnutia darcu a raz ročne darcovia spoločne vyzbierané peniaze použitú na podporu zmyslupných projektov. Prostredníctvom Klubov sa ľudia dozvedia o dianí v ich komunite a majú príležitosť aktívne sa zapojiť do aktivít smerujúcich k pozitívnym zmenám v svojich komunitách. Kluby darcov sa takto podieľajú na vytváraní kultúry darcovstva na Slovensku.


Mladí filantropi
Mladí filantropi je inovatívny grantový program spravovaný mladými ľuďmi. Program je realizovaný pod hlavičkou AKNS v členských nadáciách. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí. Program realizujú mladí ľudia pre mladých ľudí, komunitné nadácie zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom svoje know-how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu vyškolené mládežnícke tímy samostatne realizujú mládežnícky grantový program pre svojich rovesníkov, rozhodujú o podpore pre predložené projekty a podporené projekty monitorujú a vyhodnocujú. Do programu sú každý rok zapojení noví mladí ľudia, čím sa efektívne šíri myšlienka mládežníckej filantropie a dobrovoľníctva, potreba aktívnych mladých ľudí pre spoločnosť a pozitívna prezentácia mládeže na Slovensku.
Súčasným partnerom Mladých filantropov je Nadácia SPP.

Samostatný projekt na mieru
S finančnou podporou darcu môže AKNS realizovať aj samostatný verejne prospešný projekt ušitý na mieru podľa predstáv darcu. Projekt bude realizovaný rovnakým spôsobom vo všetkých členských nadáciách. Tým sa zabezpečí jednotný charakter vo všetkých zapojených mestách
a plošná prezentácia darcu.

Nadačné fondy otvorené v členských nadáciách
AKNS ponúka partnerom možnosť otvorenia nadačného fondu na akýkoľvek verejne prospešný účel. Ponuka typov fondov bude záujemcom zaslaná na požiadanie. Nadačné fondy s rovnakým názvom a účelom budú otvorené v každej členskej komunitnej nadácii, čím sa zabezpečí využitie daru vo všetkých regiónoch a celoplošná prezentácia darcu.


Dobrí susedia
V rámci napĺňania svojho poslania rozvíjať komunitu a dobré vzťahy v nej, zorganizujú komunitné nadácie združené v AKNS projekt Dobrí susedia. Tento projekt je zložený z dvoch častí: z vlastného grantového kola a zo susedskej „pouličnej“ akcie. Obidve časti projektu sú primerane medializované a prezentované širokej verejnosti. V grantovom kole sa skupiny či formálne združenia susedov budú môcť uchádzať o podporu takých svojpomocne realizovaných projektov, ktoré prispejú k skrášleniu prostredia a k inému zlepšeniu životných podmienok na ich sídlisku alebo v obytnej zóne vo forme vytvorenia nových oddychových zón. Po ukončení podporených projektov sa v jednej z podporených lokalít uskutoční spoločná susedská neformálna akcia. Jej cieľom bude prezentácia realizovaných aktivít, výmena skúseností, no najmä upevnenie neformálnych medziľudských vzťahov ľudí žijúcich na často anonymných sídliskách. Projekt bude realizovaný v rovnakom čase vo všetkých členských komunitných nadáciách.

Miesto, kde žijeme
Tento produkt je zameraný na spájanie ľudí v záujme spoločnej starostlivosti o životné prostredie
v mestských aj vidieckych komunitách. Komunitné nadácie združené v AKNS zorganizujú vo svojich mestách a regiónoch spoločné brigády, pri ktorých sa bude čistiť alebo upravovať to, čo je v danej komunite problémovým miestom: potok zanesený bahnom alebo odpadkami, čierne skládky odpadu, zanedbané mestské parky, sídliskové oddychové zóny, ktoré neslúžia svojmu účelu a pod. Brigády budú určené pre širokú verejnosť, školy, mimovládne organizácie-
pre všetkých ľudí s ochotou priložiť ruku k spoločnému dielu.

Deň komunitných nadácií
15. máj vyhlásili slovenské komunitné nadácie Dňom komunitných nadácií na Slovensku. V tomto čase sa v máji 2002 sa zrodila myšlienka Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Odvtedy komunitné nadácie systematicky spolupracujú, navzájom sa podporujú a pomáhajú novým vznikajúcim iniciatívam. Deň komunitných nadácií oslávili členské nadácie AKNS po prvý raz v r. 2008 rôznorodými akciami, ktoré sa odohrali vo všetkých desiatich mestách či regiónoch v rámci jedného májového týždňa. Cieľom Dňa komunitných nadácií je každoročne v tomto čase spoločne prezentovať dosiahnuté výsledky doterajšej práce komunitných nadácií, viac informovať širokú verejnosť o tom, ako tieto organizácie pracujú a kto, prečo a ako ich môže podporovať.

Experti pre neziskové organizácie
Tento produkt si za cieľ kladie podporu rozvoja dobrovoľníctva firiem a budovania vzťahov medzi miestnymi profesionálmi zo súkromného podnikateľského sektora a mimovládnymi organizáciami, ktoré často existujú len vďaka dobrovoľníckemu nasadeniu nadšencov. V rámci projektu Experti pre neziskové organizácie sa konkrétna firma angažuje pri budovaní udržateľnej budúcnosti zvolenej neziskovej organizácie v dvoch rovinách- formou finančnej podpory a formou poskytovania profesionálneho poradenstva a tréningu pre organizáciu prostredníctvom svojho zamestnanca/ zamestnancov¬. Komunitné nadácie sú samé príjemcom tejto pomoci alebo koordinujú celý proces spolupráce a administrujú darcom predurčený fond pre danú organizáciu.NOVINKY


DOTAZNÍK O DAROVANÍ ZO ZÁVETU
V rámci kampane Dobročinný odkaz zhromažďuje Asociácia komunitných nadácií Slovenska informácie a mapuje názory verejnosti na darovanie zo závetu.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS PLÁNOVANIE A ZASADNUTIE V KRÁLIKOCH
Vo štvrtok a piatok 14. a 15. júna 2012 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie a zasadnutie AKNS v Králikoch pri Banskej Bystrici.
 ČÍTAJ ĎALEJ

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE MLADÝCH FILANTROPOV 2012 V TRENČÍNE
Od 18. do 19. mája 2012 sa v Trenčíne uskutočnilo každoročné celoslovenské stretnutie členov tímov Mladých filantropov, tentoraz pod taktovkou mladých filantropov Trenčianskej nadácie. Na stretnutí sa zúčastnili mladí dobrovoľníci z Prešova, Bardejova, Trenčína, Nitry a z Modry.
 ČÍTAJ ĎALEJ

DEŇ KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ 2012
Pri príležitosti Dňa komunitných nadácií pozvali slovenské komunitné nadácie obyvateľov svojich miest a regiónov na Dni otvorených dverí.
 ČÍTAJ ĎALEJ

PROJEKTY NA POMOC DEŤOM
Desať projektov zameraných na pomoc deťom podporili RWE Gas Slovensko a Asociácia komunitných nadácii Slovenska. V rámci spoločného grantového programu pomáhajú ťažko chorým deťom a ich rodinám zmierniť následky chorôb a zlepšiť kvalitu ich života. Projekty získali podporu v celkovej výške 17 832 EUR.
 ČÍTAJ ĎALEJ

KONFERENCIA O DAROVANÍ ZO ZÁVETU
29. novembra sa v Bratislave uskutočnila konferencia o darovaní zo závetu.
 ČÍTAJ ĎALEJ

GRANTOVÝ PROGRAM NA POMOC DEŤOM
V novembri 2011 sa spoločnosť RWE Gas Slovensko stala novým partnerom AKNS. Traja členovia AKNS, komunitné nadácie v Bardejove, Banskej Bystrici a v Bratislave, otvorili pre celé územie Slovenska grantový program Na pomoc deťom. V programe bude prerozdelených 19 975 EUR.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS NA 2. SLOVENSKO – ČESKEJ KONFERENCII O FUNDRAISINGU
Asociácia komunitných nadácií Slovenska prezentovala kampaň o darovaní zo závetu Dobročinný odkaz na 2. slovensko – českej konferencii o fundraisingu, ktorá sa konala od 12. do 14. októbra 2011 v Bratislave.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS SA PREZENTOVALA NA KONFERENCII AKN ČR V PRAHE
Partnerská organizácia AKNS v Čechách, Asociace komunitních nadací České republiky (AKN ČR) organizovala 9. septembra 2011 v Prahe svoju výročnú konferenciu, tentokrát na tému Podpora občanských iniciativ v místních komunitách.
 ČÍTAJ ĎALEJ

WWW.ZAVETY.SK - NOVÉ STRÁNKY O DAROVANÍ ZO ZÁVETU
Asociácia komunitných nadácií Slovenska spustila nové web stránky o darovaní zo závetu.
 ČÍTAJ ĎALEJ

350 000 EUR PRE SLOVENSKÉ KOMUNITY V ROKU 2010
V roku 2010 podporilo osem členských komunitných nadácií, združených v AKNS, 465 rôznorodých projektov vo svojich komunitách sumou takmer 350 000 EUR.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS PLÁNOVANIE A ZASADNUTIE V BARDEJOVE
V stredu a štvrtok 29. a 30. júna 2011 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie a zasadnutie AKNS v Bardejove.
 ČÍTAJ ĎALEJ

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE MLADÝCH FILANTROPOV V BANSKEJ BYSTRICI
Od 17 do 19. júna 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo každoročné celoslovenské stretnutie členov tímov Mladých filantropov z Bratislavy, Prešova, Trenčína, Banskej Bystrice a z Nitry.
 ČÍTAJ ĎALEJ

INŠPIRÁCIE A NOVÉ TRENDY PRE NAŠE KOMUNITNÉ NADÁCIE
V poľských Katowiciach sa 30. – 31. 5. 2011 zástupcovia 5 členov AKNS, slovenských komunitných nadácií, zúčastnili na 2. medzinárodnej konferencii Ako oživiť miestnu komunitu? Nové nástroje komunitných nadácií. Konferenciu organizoval V4 Community Foundation Maturity Program
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS NA CFC 2011 CONFERENCE: A WORLD OF OPPORTUNITY
Beata Hirt, riaditeľka KNZMBB a Katarína Minárová, koordinátorka AKNS, sa ako členky Transatlantic Community Foundation Network zúčastnili na konferencii kanadských komunitných nadácií.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS ZORGANIZOVALA DRUHÝ OKRÚHLY STÔL PRE ZÁSTUPCOV NADÁCIÍ S NOVÝM SPLNOMOCNENCOM PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ
AKNS pozvala zástupcov slovenských nadácií na stretnutie s Filipom Vagačom, novým slovenských Splnomocnencom pre občiansku spoločnosť, ktoré sa konalo 14. apríla 2011 v Pálffyho paláci v Bratislave.
 ČÍTAJ ĎALEJ

STRETNUTIE AKNS A AKADEMIE ROZWOJU FILANTROPII V POLSCE
16. marca 2011 sa v Trenčíne uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov AKNS s predstaviteľmi Akademie Rozwoju Filantropie (ARF) z Poľska.
 ČÍTAJ ĎALEJ

ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY WINGS V SAO PAULO
Od 20. do 24. februára 2011 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady WINGS – Worldwide Initiative for Grantmaker Support v Sao Paulo v Brazílii, kde sa organizácia WINGS natrvalo usídlila koncom roka 2010.
 ČÍTAJ ĎALEJ

AKNS MÁ NOVÉHO PREZIDENTA
V zmysle rotačného princípu voľby nového prezidenta AKNS bol na januárovom zasadnutí AKNS na túto funkciu zvolený Jozef Jarina, riaditeľ Komunitnej nadácie Bardejov.
 ČÍTAJ ĎALEJ

OKRÚHLY STÔL - DISKUSIA, AKO ZLEPŠIŤ LEGISLATÍVU PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
V utorok 30. novembra zorganizovala AKNS diskusné stretnutie – okrúhly stôl so zástupcami nadácií, organizácií zaoberajúcich sa filantropiou, legislatívou pre neziskový sektor, či poskytovaním služieb a poradenstva pre tieto organizácie.
 ČÍTAJ ĎALEJ

ARCHÍV NOVINIEK . . .

KONTAKT
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
adresa: Partizánska 2, Bratislava
web: www.asociaciakns.sk
prezident: knbj@bardejov.sk
koordinátor: minarova@asociaciakns.sk